10 ലക്ഷം രൂപ കയ്യിൽ ഉണ്ടോ എങ്കിൽ ഇരുനില ബാത്ത് അറ്റാച്ചഡ് മൂന്ന് ബെഡ്ഡ്‌റൂം വീട് പണിയാം

new-house

വളരെ കുറഞ്ഞ ഒരു  ബഡ്ജറ്റിൽ ഒരു ഇരുനില വീട്. അതും എല്ലാവിധ ഫെസിലിറ്റിയോടും കൂടി, അത്തരത്തിലുള്ള ഒരു വീടിനെ പറ്റിയാണ് ഇന്നു നമ്മൾ പരിചയപ്പെടുന്നത്. കൃത്യമായ പ്ലാനിങ്ങിൽ നിർമിക്കുകയാണെങ്കിൽ ഏതൊരാൾക്കും സ്വന്തം ബഡ്ജറ്റിൽ ഒതുങ്ങുന്ന രീതിയിൽ ഒരു നല്ല വീട് പണിയാം എന്നതിനുള്ള ഉത്തമ ഉദാഹരണമാണ് ഈ വീട്.വെറും 1036 സ്ക്വയർ ഫീറ്റിൽ നിർമ്മിച്ചിരിക്കുന്ന ഈ വീടിന് അറ്റാച്ഡ് ബാത്റൂം അടങ്ങിയ മൂന്ന് ബെഡ്റൂമുകൾ നൽകിയിട്ടുണ്ട്. വളരെയധികം ലക്ഷ്വറി ആക്കാതെ എന്നാൽ ഏതൊരു സാധാരണക്കാരനും ഇഷ്ടപ്പെടുന്ന രീതിയിലാണ് വീടിന്റെ ഡിസൈൻ രൂപകല്പന ചെയ്തിട്ടുള്ളത്.ഇത്തരത്തിൽ ഒരു…

Read More