ഉറക്കത്തിൽ കൂര്‍ക്കംവലിക്കുന്നത്തിന്റെ പിന്നിലെ കാരണമെന്തായിരിക്കാം ?

sleeping.image

കൂര്‍ക്കം വലി ശരീരത്തിന് ദോഷം ചെയ്യുമോ എന്ന കാര്യത്തില്‍ പലരും സംശയം പ്രകടിപ്പിക്കാറുണ്ട്. എന്തുകൊണ്ടാണ് ഈ അവസ്ഥ ഉണ്ടാകുന്നതെന്ന ആശങ്ക ആളുകള്‍ക്ക് വലിയ രീതിയില്‍ ഉണ്ട്. അമിതമ വണ്ണമുള്ളവരിലാണ് കൂര്‍ക്കംവലി കൂടുതലായി കാണാറുള്ളത്. ഒബ്സ്ട്രക്റ്റീവ് സ്ലീപ് അപ്‌നിയ എന്നാണ് കൂര്‍ക്കംവലിയുടെ നാമം. ഉച്ഛ്വാസ വായു കടന്നു പോകുന്ന, തൊണ്ടയുടെ മുകള്‍ഭാഗത്തുള്ള തടസം മൂലമാണെന്ന് കൂര്‍ക്കംവലിയുണ്ടാകുന്നത്. ഈ ഭാഗത്തുള്ള മാംസ ഭാഗങ്ങളുടെ അമിതമായ വളര്‍ച്ച, ഇവിടെയുള്ള മസിലുകള്‍ക്ക് ഉണ്ടാകുന്ന തകരാര്‍ എന്നിവയാണ് കൂര്‍ക്കംവലിയ്ക്ക് കാരണം. കൂര്‍ക്കം ആരോഗ്യത്തിന് നല്ലതല്ല എന്ന് തന്നെയാണ് ആരോഗ്യ വിദഗ്ധരുടെ അഭിപ്രായം. കാരണം…

Read More