സെക്സ് വെറും നേരം പോക്കല്ല, ലൈംഗികത ഇല്ലാതായാൽ ശരീരത്തിന് സംഭവിക്കുന്നതെന്തായിരിക്കാം ?

life...

മനുഷ്യന്റെ മാനസിക-ശാരീരിക ആരോഗ്യത്തിൽ ലൈംഗിക ബന്ധത്തിനുള്ള പ്രാധാന്യത്തെ കുറിച്ച് നിരവധി പഠനങ്ങളുണ്ട്. എങ്കിലും സെക്സ് എന്ന് കേൾക്കുമ്പോൾ അശ്ലീലത കലർന്ന ചിന്തയാണ് പലരുടേയും മനസ്സിൽ ആദ്യം എത്തുക.മാനസിക സമ്മർദ്ദം, വിഷാദ രോഗം, ശാരീരിക ആരോഗ്യ പ്രശ്നങ്ങൾ തുടങ്ങി ഗുരുതരമായ പല അവസ്ഥകൾക്കും സെക്സ് ഇല്ലായ്മ കാരണമാകും. നീണ്ട കാലത്തേക്ക് സെക്സ് ഇല്ലാതായാൽ നിങ്ങളുടെ ശരീരത്തെ ഗുരുതരമായ അവസ്ഥയിലേക്ക് നയിക്കാൻ കാരണമാകും. തിരക്കുപിടിച്ച മാനസിക സമ്മർദ്ദം കൂടിയ കാലത്ത് സെക്സിന് പോലും പലർക്കും സമയമോ താത്പര്യമോ ഇല്ലാതായി എന്ന് പഠനങ്ങൾ ചൂണ്ടിക്കാട്ടുന്നു. പങ്കാളികൾക്കിടയിൽ സെക്സ് ഇല്ലാതായാൽ…

Read More