മദ്യപിക്കുന്നവരുടെ ഹാങ് ഓവര്‍ വേഗത്തിൽ മാറുവാൻ 4 മാര്‍ഗങ്ങള്‍

liquor.new

നിരവധി തരം മദ്യങ്ങളുണ്ട്. അവയെല്ലാം വ്യത്യസ്തങ്ങളായ വസ്തുവകകൾ ചേർത്താണ് ഉണ്ടാക്കുന്നതെങ്കിലും അവയിലെ പൊതുവായ ഘടകം ആൽക്കഹോളാണ്. മനസ്സിന്റെ പ്രവർത്തനങ്ങളെ മന്ദീഭവിപ്പിക്കുന്ന സൈക്കോ ആക്റ്റീവ് പദാർഥമാണ് ആൽക്കഹോൾ. ആൽക്കഹോൾ പലവിധമുണ്ടെങ്കിലും എല്ലാതരവും കുടിക്കാൻ പറ്റുന്നതല്ല. അമിത മദ്യപാനത്തെ തുടര്‍ന്നുള്ള ഹാങ് ഓവര്‍ എളുപ്പം വിട്ടുമാറാന്‍ വീട്ടില്‍ പരീക്ഷിക്കാവുന്ന മാര്‍ഗങ്ങള്‍. കോഫിയോ ചായയോ കുടിക്കുക, പാലൊഴിക്കാത്ത കോഫിയും ചായയും മദ്യപാനത്തിന്റെ ഹാങ് ഓവര്‍ വിട്ടുമാറാന്‍ സഹായിക്കും. ആല്‍ക്കഹോള്‍ ഉണ്ടാക്കുന്ന പ്രതിപ്രവര്‍ത്തനത്തിന് ഇവ രണ്ടും ഉത്തമമാണെന്ന് കണ്ടെത്തിയിട്ടുണ്ട്. ഇവയിലടങ്ങിയിട്ടുള്ള ആന്റിഓക്സിഡന്റ്സ് മിക്കവരിലും എളുപ്പം ഫലം ചെയ്യും. ഇഞ്ചിയുടെ ഉപയോഗം…

Read More