നിങ്ങളുടെ തലമുടിക്ക് യോജിക്കുന്ന ഷാംപൂ ഏതാണ് ?

Hair.clean

മനുഷ്യരിൽ അസാധാരണ വളർച്ചയുള്ള രോമങ്ങൾ കാണപ്പെടുന്നു. തലയിലാണ് പ്രധാനമായും ഇവ കാണപ്പെടുന്നത്. പല സമൂഹങ്ങളും ഇത് സൗന്ദര്യത്തിന്റെ ലക്ഷണമായി കണക്കാക്കപ്പെടുന്നു. തലമുടി വൃത്തിയായും ആകർഷകമായും സൂക്ഷിക്കുന്നത് സർവ സാധാരണമാണ്.മനുഷ്യരിൽ ഒരു മാസത്തിൽ അര ഇഞ്ചാണ് തലയിലെ മുടി വളരുന്നത്. മുടിയുടെ വളർച്ച ഒരു ദിവസത്തിൽ തന്നെ ഒരു പോലെയല്ല.പുരുഷന്റെ മുടിയുടെ ജീവിതകാലം മൂന്നു മുതൽ അഞ്ചുകൊല്ലം വരെയാണ്. എന്നാൽ സ്ത്രീകളിൽ ഇത് ഏഴുകൊല്ലം വരെയാണ്. നിങ്ങളുടെ മുടിക്ക് യോജിക്കുന്ന തരത്തിലുള്ള ഷാംപൂ ഉപയോഗിക്കുന്നത് നിങ്ങളുടെ മുടിയുടെ രൂപത്തെ പൂര്‍ണ്ണമായും മാറ്റാനും നിങ്ങളുടെ മുടിയിഴകള്‍ അവ…

Read More