കേരള സർക്കാറിന്റെ പലിശയില്ലാത്ത ലോൺ പദ്ധതി, ചെറിയ ബിസ്സിനെസ്സ് സംരംഭം ആരംഭിക്കാൻ 50000 രൂപ വരെ ലഭിക്കും

loan

സ്വന്തമായി ഒരു സംരംഭം തുടങ്ങാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നവർക്ക് കേരള സർക്കാരിൽ നിന്നും പലിശ രഹിത വായ്പ ലഭ്യമാക്കുന്ന ഒരു പദ്ധതിയെ കുറിച്ചാണ് ഇന്ന് നമ്മൾ പരിചയപ്പെടുന്നത്. സാധാരണയായി ഒരു ചെറിയ സംരംഭം തുടങ്ങണമെങ്കിൽ പോലും സാമ്പത്തിക സഹായങ്ങൾ ബാങ്കിൽ നിന്നും മറ്റും ലഭിക്കുന്നതിന് ഈടോ, ജാമ്യമോ നൽകേണ്ടി വരുകയോ, അതുകൂടാതെ പലിശയായി ഒരു വലിയ തുക നൽകേണ്ടി വരികയും ചെയ്യുന്നു.സംരംഭങ്ങൾ തുടങ്ങുന്നതിന് നിലവിൽ സർക്കാറിൽനിന്ന് തന്നെ വിവിധ വായ്പാ പദ്ധതികൾ ലഭിക്കുന്നുണ്ട് എങ്കിൽ കൂടിയും പലിശയിനത്തിൽ തുക ഈടാക്കുന്നതാണ്. ഈ ഒരു അവസരത്തിൽ ഒരു ചെറുകിട…

Read More