ജീവിതം കളറാക്കാണോ ? എങ്കിൽ ഇങ്ങനെ ചെയ്യൂ

colour

ജീവിതം നല്ല രീതിയിൽ വർണ്ണശോഭം ആകണം എന്നാണ് എല്ലാവരും ആഗ്രഹിക്കുന്നത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഗ്രഹങ്ങള്‍ക്ക് അനുകൂലമായ വസ്ത്രം ധരിച്ചാല്‍ നല്ല ഫലങ്ങള്‍ ഉണ്ടാകും എന്നാണ് ജോതിഷത്തില്‍ പറയുന്നത്. ഓരോ രാശിക്കാരുടെയും ഭാഗ്യവര്‍ണം താഴെ കൊടുക്കുന്നു. മേടക്കൂറ് (അശ്വതി, ഭരണി, കാര്‍ത്തിക 1/4): ചുവപ്പ്, ഓറഞ്ച്. ഇടവക്കൂറ് (കാര്‍ത്തിക 3/4, രോഹിണി, മകയിരം 1/2): വെള്ള, വെള്ളി. മിഥുനക്കൂറ് (മകയിരം 1/2, തിരുവാതിര, പുണര്‍തം 3/4): പച്ച കര്‍ക്കടകക്കൂറ് (പുണര്‍തം 1/4,പൂയം, ആയില്യം): വെള്ള ചിങ്ങക്കൂറ് (മകം, പൂരം, ഉത്രം 1/4): ചുവപ്പ്, റോസ് കന്നിക്കൂറ് (ഉത്രം,അത്തം,…

Read More