നടുവേദനയും കഴുത്തുവേദനയും ഉണ്ടാക്കാനുള്ള കാരണങ്ങളും, പരിഹാരവും!

Causes and Remedies for Back Pain and Neck Pain!

പ്രായം മുപ്പതു കടക്കുന്നതോടെ നടുവേദനയും കഴുത്തുവേദനയും കടന്നുവരും. പ്രായമായവരില്‍ മാത്രം കണ്ടുവന്നിരുന്ന ഈ ബുദ്ധിമുട്ടുകള്‍ ഇന്ന് ഏറെയും അലട്ടുന്നത് ചെറുപ്പക്കാരെയാണ്. തെറ്റായ ജീവിത രീതിതന്നെയാണ് ഇതിനു കാരണം. ശീതീകരിച്ച ഓഫീസ് മുറിയില്‍ മണിക്കൂറുകളോളം ഇരുന്ന് ജോലി ചെയ്യുന്നവരിലും വളരെ തുടര്‍ച്ചയായി യാത്ര ചെയ്യുന്നവരിലും ഇത്തരം പ്രശ്‌നങ്ങള്‍ ഉണ്ടാകാം. അതുപോലെ അമിതാധ്വാനം ചെയ്യുന്നവരിലും അധ്വാനം തീരെയില്ലാത്തവരിലും വ്യായാമരഹിതമായ ജീവിതം നയിക്കുന്നവരിലും കഠിന ജോലികള്‍ ദീര്‍ഘനേരം ചെയ്യുന്നവരിലും മറ്റ് രോഗങ്ങള്‍ ഇല്ലാതെ തന്നെ നടുവേദനയും കഴുത്തുവേദനയും കണ്ടുവരുന്നു. മനുഷ്യന്റെ ശരീരഘടനയുടെ അടിത്തറ എന്നത് 206 അസ്ഥികളുടെ കൂട്ടായ്മയായ…

Read More