ടോൾ പ്ലാസകൾ പിടിമുറുക്കുന്നു: ഇന്ന് മുതൽ ഫാസ്റ്റ് ടാഗ് നിർബന്ധം.

റോഡ് ഗതാഗത, ദേശീയപാത മന്ത്രാലയം (MoRTH) 2021 ഫെബ്രുവരി 15 അർദ്ധരാത്രി മുതൽ രാജ്യത്തൊട്ടാകെയുള്ള എല്ലാ ടോൾ പ്ലാസകളിലും ഫാസ്റ്റ് ടാഗ് നിർബന്ധമാക്കുന്നതിനുള്ള ഉത്തരവുകൾ പുറപ്പെടുവിച്ചു.“ഇപ്പോൾ, ഡിജിറ്റൽ മോഡ് വഴി ഫീസ് പേയ്മെന്റ് കൂടുതൽ പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുന്നതിനും കാത്തിരിപ്പ് സമയവും ഇന്ധന ഉപഭോഗവും കുറയ്ക്കുന്നതിനും ടോൾ പ്ലാസകളിലൂടെ തടസ്സമില്ലാതെ കടന്നുപോകുന്നതിനും, എല്ലാ പാതകളും ദേശീയപാതകളിലെ ഫീസ് പ്ലാസകളെ 2021 ഫെബ്രുവരി 15/16 അർദ്ധരാത്രി മുതൽ ‘ഫീസ് പ്ലാസയുടെ ഫാസ്റ്റ് ടാഗ് പാതയായി’ പ്രഖ്യാപിക്കും.” എന്ന് ഞായറാഴ്ച നടന്ന ഒരു മീഡിയ കോൺഫെറൻസിൽ, MoRTH പറഞ്ഞു.

അതിനാൽ, എൻ‌എച്ച് ഫീസ് റൂൾ‌സ് 2008 അനുസരിച്ച്, ഫാസ്റ്റ് ടാഗ് ലെയ്‌നിലേക്ക് പ്രവേശിക്കുന്ന ഫാസ്റ്റ് ടാഗ് ഇല്ലാത്ത , പ്രവർത്തനക്ഷമല്ലാത്ത ഫാസ്റ്റ് ടാഗോ,ഫാസ്റ്റ് ടാഗ് ഘടിപ്പിച്ചിട്ടില്ലാത്ത ഏതെങ്കിലും വാഹനം തുടങ്ങിയ വിഭാഗത്തിന് ബാധകമായ ഫീസ് ഇരട്ടിയാണ്. എന്നും അറിയിച്ചിരുന്നു.സമയപരിധി ഇനിയും നീട്ടേണ്ടതില്ലെന്ന് മന്ത്രാലയം വ്യക്തത നൽകുന്നതിനാൽ, ഇപ്പോൾ രാജ്യത്തെ എല്ലാ ടോൾ പ്ലാസകളിലെ എല്ലാ പാതകളും ഫാസ്റ്റ് ടാഗ് പ്രാപ്തമാക്കേണ്ടത് നിർബന്ധമാണ്. ടോൾ പ്ലാസയുടെ ഇരുവശത്തും കുറഞ്ഞത് 8-10 പോയിന്റ് ഓഫ് സെയിൽസ് സ്ഥാപിക്കാൻ അധികൃതർ ഒരുക്കിയിട്ടുണ്ട്.

70 ശതമാനം വാഹന ഉപയോക്താക്കളും തങ്ങളുടെ വാഹനങ്ങളിൽ ടാഗുകൾ ഒട്ടിച്ചിട്ടുണ്ട് . ഈ ഫാസ്റ്റ് ടാഗ് സ്റ്റിക്കറുകൾ ബാങ്കുകളിൽ നിന്നോ ടോൾ പ്ലാസയിൽ തുറന്ന വിൽപ്പന പോയിന്റുകളിൽ നിന്നോ ലഭ്യമാണ്. ഡിസംബർ 1 മുതൽ ഇത് നിർബന്ധമാക്കണമെന്ന് സർക്കാർ ആഗ്രഹിച്ചിരുന്നുവെങ്കിലും പിന്നീട് ജനുവരി 1 വരെയും ഒടുവിൽ ഫെബ്രുവരി 15 വരെയും മാറ്റി നിർത്തി. ഏറ്റവും പുതിയ ഉത്തരവുകൾ പാലിക്കുമെന്ന് ഉദ്യഗസ്ഥർ പറയുന്നു . കഴിഞ്ഞ മാസം പുറത്തിറക്കിയ സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഓപ്പറേറ്റിംഗ് നടപടിക്രമത്തിൽ പ്ലാസകളിലെ ഇടിസി ഇൻഫ്രാസ്ട്രക്ചർ പൂർണ്ണമായും പ്രവർത്തനക്ഷമവും മികച്ച ക്ലാസും ആയിരിക്കണമെന്നും ഏതൊരു സാധാരണ ഫാസ്റ്റാഗ് വാഹനങ്ങൾക്ക് മൂന്ന് സെക്കൻഡിനുള്ളിൽ ടോൾ പ്ലാസ കടക്കാനാകണമെന്നും വ്യക്തമാക്കുന്നു.

Related posts